Referat af ordinær generalforsamling

Vejle Mini Race 04-07-2013

 

Tidspunkt: 4. juli 2013, kl. 19.00

Sted: Grønlandsvej 364, Køretårnet på asfaltbanen.

Mødet blev flyttet til HS-Racings butik

Deltagere; Bent Poulsen, Ole Villumsen, Ole Morten Nielsen, René Hovgaard, Tjørk Bødker Andersen, Ronny Andersen

Dagsorden

* Valg af dirigent                                                                                                                                                v/ bestyrelsen

Tjørk blev  valgt som dirigent

* Bestyrelsens beretning for det forløbne år                                                                                               v/ formanden

Der blev berettet om et stille år, med lav aktivitet. Dette grundet manglende byggetilladelse for både køretårnet og asfaltbanen. Disse forhold er dog nu bragt i orden, og der er samtidig tilladelse til at køre med brændstofbiler.

* Forlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse,                                   v/ kassereren

samt budget for det kommende år

Grundet den meget lave aktivitet i 2012, er der ikke udarbejdet et færdigt regnskab.  

* Kommunikation fra VMR, skal dette foregå på Facebook? Opdatering af VMR´s hjemmeside?       v/ bestyrelsen

www.vejleminirace.dk er stadig klubbens officielle hjemmeside, men almindelig kommunikation mellem medlemmerne om bl.a. træning og fremmøde foregår oftest på facebook-gruppen Vejle Mini Race.

* Beslutninger uden om bestyrelsen                                                                                                             v/ bestyrelsen

Dette punkt omhandler et for nyligt afholdt arrangement på klubbens bane, hvor bestyrelsen ikke var informeret inden offentliggørelsen, der var søgt støjtilladelse hos Vejle kommune samt manglende information om gratis træning for ikke-medlemmer til samme arrangement. Der må naturligvis ikke træffes beslutninger vedrørende økonomi, fastsættelse af arrangementer og andre større ting. Men aftaler om træning og fremmøde på klubbens træningsdage kan naturligvis træffes uden bestyrelsens vidende på bl.a. facebook gruppen.

* Afholdelse af arrangementer uden bestyrelsens samtykke                                                                   v/ bestyrelsen

Dette punkt omhandler samme som ovenstående. Initiativet er selvfølgelig fantastisk og indsatsen for at arrangere og afholde arrangementet fortjener belønning, men der kan naturligvis ikke træffes så store beslutninger uden bestyrelsens accept.

* Forsikringer for medlemmer, bestyrelsen, baneanlæg etc.                                                                   v/ bestyrelsen

René Hovgaard undersøger mulighederne og priserne for at forsikre klubbens køretårn og ting i øvrigt samt ansvarsforsikring af bestyrelsen. Ligeledes undersøges hvad der er nødvendigt og lovpligtigt mht. forsikringer.

 * Salg af klubbens varmekanon                                                                                                                       v/ bestyrelsen

Den bliver ikke solgt pt., René Hovgaard har ansvaret for at få den opbevaret et sikkert sted.

* Kontingentsatser, perioder                                                                                                                          v/ bestyrelsen

Kontingentsatserne beholdes uændret, således skal alle medlemmer meldes ind i DASU, tegne medlemsskab, og dermed tegne ansvarsforsikring.

* Flytning af tidspunkt for generalforsamling                                                                                               v/ bestyrelsen

Generalforsamlingens afholdelse flyttes til senest anden uge i april

* Kontingentbetaling FØR træningsstart                                                                                                        v/ bestyrelsen

Som beskrevet på klubbens hjemmeside, er det ikke tilladt for etablerede rc-kørere at benytte klubbens faciliteter uden forudbetalt kontingent.

* Gæstetræning uden DASU / forsikring                                                                                                       v/ bestyrelsen

Kørere der vil gæstetræne på banens anlæg skal enten kunne fremvise gyldig DASU-licens eller indløse en en-dagslicens hos DASU, således at vedkommende er ansvarsforsikret.

* Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

* Valg af fem bestyrelsesmedlemmer, som selv konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og to menige medlemmer ved første bestyrelsesmøde.

De fem bestyrelsesmedlemmer er; René Hovgaard, Bent Poulsen, Tjørk Bødker Andersen, Ronny Andersen, Michael Grønbæk.

* Valg af revisor

Grundet manglende regnskab er der ikke valgt en revisor.

* Eventuelt

Der skal støbes en stolpe i jorden ved indgangslågen til asfaltbanen, da køreteknisk anlæg har fået stjålet biler, og de har bedt os sørge for at lukke hullet, således der ikke kan køre en bil ud. Bent Poulsen er ansvarlig.

 Køretårnet skal gennemgås og repareres, da flere gulvbrædder og gelændertop er rådnet. René Hovgaard er ansvarlig for reparationen.

 

Tak for god ro og orden

Bestyrelsen Vejle Mini Race