Vejle Mini Race

Ordinær generalforsamling 2010

Tid og sted: 11.03.2010 kl. 19.00, Grønlandsvej 364, 7100 Vejle.

Referent: Tjørk Bødker Andersen

Dagsorden:

* Valg af dirigent

Bent Poulsen blev valgt som dirigent.

* Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formand René Hovgaard berettede om endnu et år med fortsat færdiggørelse af banen, et år med svingende medlemstilslutning. Det til trods har klubben en forholdsvis sund økonomi, men fremtidens investeringer i evt. nyt tælleranlæg, slidlag på asfaltbanen øger nødvendigheden af en bedre økonomi. Medlemstallet er p.t. 10 medlemmer.

* Forlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

Regnskabet blev forelagt, men viste sig at være let mangelfuldt. Alle posteringer på klubbens bankkonto var tilgængelige, der var udfærdiget et regnskab der blev gennemgået af kassereren. En gennemgang der berettede om restance til DASU, hvori klubben bestemt ikke var enige. Ydermere en forklaring på forholdsvis høje bygge- og vedligeholdelsesomkostninger i 2009. Til gengæld god indtjening både på løb og træning. I alt en sund økonomi. Regnskabet er ikke revideret. Der var ikke udfærdiget et budget for kommende år.

* Behandling af indkomne forslag

Grundet den lettere spændte situation mellem DASU og VMR var diskussionen om et egentligt fortsat samarbejde med DASU aktuel. De forskellige synspunkter blev fremlagt, og summen blev følgende; Såfremt der opnås enighed mellem VMR og DASU´s sekretariat i restancebeløbet, fortsættes samarbejdet også i hele 2010.

Med udgangspunkt i ovenstående blev der nedsat et støjudvalg, bestående af Ole Morten Nielsen og Ciano T. Jensen. Dette udvalg skal varetage endnu engang at forsøge at få tilladelse til brændstofkørsel på VMR´s asfaltbane. Dermed varetager Ole Morten Nielsen og Ciano T. Jensen al kommunikation vedrørende dette. Kassereren Tjørk Bødker Andersen skal således ikke længere varetage anden kommunikation end det af kassererposten forventlige.

Der blev ligeledes nedsat et indendørsudvalg, der skal forsøge at finde en, som minimum for vinteren 2010/2011, indendørsbane. Udvalget er bestående af Ole Morten Nielsen og Ole Villumsen.

* Valg af fem bestyrelsesmedlemmer, som selv konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og to menige medlemmer ved første bestyrelsesmøde.

Næstformanden og kassereren var på valg. Næstformanden ønskede ikke genvalg, ligeledes ønskede det ene menige medlem at udmelde sig.

Bent Poulsen tilbød sig som næstformand og blev enstemmigt valgt.

Tjørk Bødker Andersen blev genvalgt som kasserer.

Ciano T. Jensen blev valgt ind i bestyrelsen som menigt medlem.

Således er Knud R. Nieslen og Anders Terp Jørgensen ikke længere i bestyrelsen i Vejle Mini Race.

* Valg af revisor

Ole Villumsen blev genvalgt som revisor.

* Eventuelt

Dirigenten Bent Poulsen sluttede af med at takke for god ro og orden.