Vejle Mini Race

Ordinær generalforsamling 2008

Tid og sted: 08.05.2008 kl. 19.00, Grønlandsvej 364, 7100 Vejle.

Referent: Tjørk Bødker Andersen

 

Dagsorden:

* Valg af dirigent

Joakim Larsen valgt som dirigent.

* Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formand René Hovgaard berettede om et år med fortsat færdiggørelse af banen, et år med svingende medlemstilslutning og sidst en passiv kasserer som er på valg i lige år – altså i år. Til trods for ovenstående har klubben en forholdsvis sund økonomi, men nødvendigheden af en bedre økonomi strengt nødvendig. Dette for at muliggøre indkøb af vinduer, døre og udstyr generelt til udendørsbanen samt løbende vedligeholdelse. Medlemstallet er p.t. 20 medlemmer.

* Forlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

Regnskabet blev forelagt, men viste sig at være meget mangelfuldt. Alle posteringer på klubbens bankkonto var tilgængelige, men der var ikke udfærdiget et regnskab hvorfor samme naturligvis ikke kunne godkendes.

Der var ikke udfærdiget et budget for kommende år. ( kassereren var ikke til stede )

* Behandling af indkomne forslag

a) Kontingent - evt. 2 typer for at opfordre til at hjælpe med det arbejde og vedligeholdelse der er ved at have en bane. Fremsat af Ronny Andersen.

Ronny Andersen fremsatte forslag om to forskellige kontingenter for at belønne de arbejdsomme medlemmer, de der altid hjælper i arbejds-weekenderne. Dette punkt blev diskuteret indgående, men beslutning om ikke at differenciere kontingenterne blev taget. Dette af flere årsager; adminstrativt tungt, manglende økonomisk mulighed for at kunne præmiere de arbejdsomme tilstrækkeligt, risiko for medlemsfrafald.

b) Banen bruges af IKKE-medlemmer - Etablering af system der sikrer brug KUN for medlemmer. Fremsat af Ronny Andersen

Ronny Andersen pointerede at banen ofte bruges af ikke-medlemmer, hvilket på ingen måde er acceptabelt. Ronny Andersen foreslog etablering af et system med en ”chip-brik” der giver adgang til køretårnet. Systemet giver adgang til banens faciliteter inkl. strøm i køretårnet samt adgang til øverste etage. Ronny Andersen tilbød sågar at sponsore systemet hvilket Vejle Mini Race takker mange gange for.

Ydermere blev besluttet at opstille en billedtavle over medlemmerne ved banen. På den måde er det enkelt for alle at sikre at kørere på banen er medlemmer, alternativt har betalt for fri træning. Naturligvis skal der her tages hensyn til nybegyndere der er hos Vejle Mini Race for første gang.

c) Køretårnet skal bygges færdigt og banen skal gøres forårsklar. Fremsat af Ronny Andersen

Ronny Andersen pointerede vigtigheden af at bygge køretårnet færdigt. Dette til gavn for klubben og dens medlemmer, men også for at muliggøre etableringen af ”Chip-brik” systemet.

Der var bred enighed om dette, klubbens bestyrelse udpeger i nærmeste fremtid nogle arbejdsweekender.

* Valg af fem bestyrelsesmedlemmer, som selv konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og to menige medlemmer ved første bestyrelsesmøde.

Næstformanden og kassereren var på valg. Samtidig ønskede det ene menige medlem at træde ud af bestyrelsen.

Knud R. Nielsen ville gerne fortsætte som næstformand – enstemmigt vedtaget.

Kassereren var ikke til stede og havde været passiv i lang tid, hvorfor det var nødvendigt at vælge en ny.

Tjørk Bødker Andersen meldte sig til posten som kasserer – enstemmigt vedtaget.

Anders Terp Jørgensen meldte sig til posten som menigt medlem – enstemmigt vedtaget.

* Valg af revisor

Ole Villumsen blev valgt som revisor.

* Eventuelt

a) Der blev fastsat kontingent samt træningsgebyrer for 2009. Kontingentet udgør 1.000 kr. plus DASU medlemskab som p.t. udgør 325 kr. Det blev besluttet at medlemskab af DASU er obligatorisk, primært da det indeholder de nødvendige forsikringer for ophold på banen.

Træningsgebyrerne for IKKE-medlemmer blev fastsat til 100 kr. per hverdag og 150 kr. per weekend-dag.

b) Joakim Larsen fremsatte forslag om at køre med Nitro-biler på banen, dette dels for at øge aktiviteterne på banen, øge medlemstallet og tilsammen forbedre klubbens økonomi. Dette kræver dog en miljø/støj-godkendelse. Joakim har allerede forhånds-ansøgt hos kommunen. Der skal indhentes støjmålinger fra DASU og undersøges evt. støjdæmpende foranstaltninger. Til dette blev nedsat et udvalg bestående af Joakim Larsen, Tjørk Bødker Andersen og Anders Terp Jørgensen.

c) Anders Terp Jørgensen fremsatte forslag om et arrangement/sponsorat med temaet

El-biler – skala 1:1 og 1:10. I samarbejde med en stor el-leverandør kunne køreteknisk anlæg bruges til opvsisning, reklame osv. Anders arbejder videre med ideen og undersøger mulighederne. Dette ville uden tvivl øge opmærksomheden for Vejle Mini Race, med flere medlemmer og bedre økonomi til følge.

Dirigenten Joakim Larsen sluttede af med at takke for god ro og orden.