Vedtægter for Vejle Mini Race

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Vejle Mini Race. Foreningen har hjemmehørende i Vejle kommune.


§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er på idealistisk grundlag at virke motiverende for aktivt fællesskab samt bestræbe sig at skabe en bred interesse for radiostyrede biler til fælles glæde for foreningens medlemmer.


§ 3. Medlem af organisation

Foreningen er medlem af DRCMU, Dansk R/C Modelbilunion, som er en sammenslutning af danske R/C foreninger med det formål at afholde stævner samt at udbrede sporten.


§ 4. Optagelse af medlemmer

Som aktivt eller passivt medlem kan optages en hver person, som vil respektere foreningens love. Alle er pligtige til at svare kontingent til foreningen. Ved indmeldelse udleveres et eksemplar af foreningens vedtægter, samt underskrives et stk. indmeldelsesblanket.


§ 4.1

Al færdsel på foreningens til enhver tid aktive træningsområde er på medlemmernes eget ansvar. Medlemmer opfordres til at undersøge egne forsikringsforhold. Ved underskrift af indmeldelsesblanketten accepteres vedtægterne.


§ 5. Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på et bestyrelsesmøde i december måned. Kontingentet opkræves helårligt forud for både aktive og passive medlemmer. Indbetalingskort udsendes i januar måned. Kontingentet indsættes på foreningens konto i banken, som kun formanden og kassereren kan hæve fra.

Foreningens kontingent er per 01-01-2005 som følger:

Resten af året ved indmeldelse i:


Seniorer ( over 18 år )

Fra 1. januar                       : 600 kr.

Fra 1. september                 : 350 kr.

Fra 1. november                  : 200 kr.


Juniorer ( under 18 år )

Fra 1. januar                      : 400 kr.

Fra 1. juli                           : 280 kr.

Fra 1. september                 : 200 kr.

Fra 1. november                  : 100 kr.


Støttemedlemmer ( har også stemmeret til generalforsamlinger )

1 år                                  : 150 kr.


Træning per dag ( KUN for ikke-medlemmer og støttemedlemmer )

Hverdage                           : 100 kr.

Weekend                            : 150 kr.


§ 6. Udmeldelse / eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves at den sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen

Et ekskluderet medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest tre døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love, jfr. § 15.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamling. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.


§ 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brug af skriftlig meddelelse.

Dagsordenen bekendtgøres senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen kan bestemme, at bekendtgørelse af dagsordenen kan ske gennem foreningens blad, via foreningens hjemmeside eller ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer. Kommunikation via e-mail sidestilles med skriftlig meddelelse.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst en måned før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde.


§ 8. Dagsorden

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:


* Valg af dirigent

* Bestyrelsens beretning for det forløbne år

* Forlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

* Behandling af indkomne forslag

* Valg af fem bestyrelsesmedlemmer, som selv konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og to menige medlemmer ved første bestyrelsesmøde.

* Valg af revisor

* Eventuelt


§ 9. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent som ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved et simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6 om eksklusion, § 15 om vedtægtsændringer og § 16 om foreningens opløsning. Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden. Hvis blot et medlem ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning. Alle valg og afstemninger om eksklusion foretages skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.


§ 11. Bestyrelse

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i forhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af fem personer som vælges for en toårig periode af den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Formanden og menige medlemmer er på valg i ulige år.

Næstformand og kasserer er på valg i lige år.

Valgbare er alle personer med interesse i foreningens fremme og drift.


§ 12. Konstituering – tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest, dog senest inden fjorten dage, efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift fra såvel formanden som kassereren.


§ 13. Regnskab

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal sendes til revisoren for godkendelse i januar måned.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.

Regnskab og budget bekendtgøres for foreningens medlemmer senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.


§ 14. Revision

Den ordinære generalforsamling vælger for et år ad gangen en revisor, jfr. § 8.


§ 15. Ændring af vedtægter

Nærværende vedtægter kan ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt der fremsættes forslag herom i henhold til § 7 og § 10. Til ændring af vedtægterne kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.


§ 16. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de angivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, tilfalder et almennyttigt formål i Vejle kommune, bestemt af generalforsamlingen. Her er simpelt stemmeflerhed tilstrækkeligt.

Vedtaget på ordinær generalforsamling 2010